KOJA
KOJA
CZCZ    ENEN
 

 

Profil společnosti  -  Kvalifikace

Naše společnost patří mezi dodavatele zapsané do Seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedených podle zákona č.137/2006Sb. o veřejných zakázkách u MINISTERSTVA PRO MÍSTNÍ ROZVOJ /jsme zapsáni pod ev.č.20040007416/.(odkaz na stránku). Jsme zapsáni do obchodního rejstříku (odkaz na stránku), vlastníme ověření spolehlivosti od ÚCL a NBÚ, máme certifikaci systém kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009 a zároveň jsme tento systém rozšířili o environmentální systém managementu podle ČSN EN ISO 14001 a o systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle normy ČSN OHSAS 18001, jsme členy Profesní komory PO a členy Hospodářské komory ČR.

 

 

                     

 

 

 

 

 

Jsme vyškoleni pro montáž a návrh dispečerských konzolí (dispečerských stolů) od firmy Evans Consoles

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Politika integrovaného systému managementu
(kvalita, environment a BOZP)

Hlavní cíle
 Naším hlavním cílem je maximální uspokojování potřeb zákazníků při vysoké míře bezpečnosti našich pracovníků i třetích osob a při minimalizaci negativního vlivu na životní prostředí. Naším cílem je vytvoření a rozvoj účinného systému řízení společnosti. Z dlouhodobého hlediska jde o optimalizaci celého systému řízení, který přispěje k trvalému přednímu postavení naší firmy v oblasti dispečerských zařízení na trhu.
K tomuto cíli směřujeme důsledným respektováním požadavků zákazníků a všech požadavků platných zákonů a nařízení jak na ochranu životního prostředí tak i dalších požadavků, které se na nás vztahují. Při všech našich činnostech dbáme na vytváření a dodržování takových pracovních postupů a technologií, abychom nebyli zdrojem žádného ohrožení zdraví lidí a dbáme důsledně na zamezení nebo alespoň snižování negativního vlivu naší činnosti na životní prostředí. Našim zákazníkům chceme poskytovat výrobky a služby nejvyšší kvality odpovídající dobrému jménu naší společnosti a tak zvyšovat spokojenost zákazníků.

Odbornost a trvalý rozvoj
 Chceme si udržet a posilovat svou pozici na trhu a konkurenceschopnost v našem oboru. Vysokou kvalitu našich služeb chceme dosáhnout neustálým zlepšováním řídících procesů, zvyšováním kvalifikace pracovníků a zaváděním špičkových technologií. Chceme stále zlepšovat efektivnost systému IMS. Trvalou inovací našich výrobků a služeb chceme stále uspokojovat novou poptávku trhu. Klademe proto zásadní důraz na trvalý technický a technologický rozvoj stejně jako na udržování a zvyšování kvality naši práce.

Pracovníci
Kvalitu firmy určuje kvalita zaměstnanců. Proto zajišťujeme pro své pracovníky stálé zvyšování odborné úrovně a očekáváme od nich trvalou snahu získávat a uplatňovat nové znalosti a zkušenosti. Používané technologie plně respektují zásady bezpečnosti práce a zajišťují ochranu zdraví pracovníků. Vytváříme podmínky pro bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Přijímáme opatřeni k předcházeni pracovním úrazům a nemocem z povolání. Systematickým vzděláváním a pravidelným školením zaměstnanců posilujeme odpovědný přistup zaměstnanců k vlastnímu zdraví a osobni angažovanost při prevenci rizik na externích i interních pracovištích. Snažíme se dosáhnout toho, aby si každý zaměstnanec uvědomoval potřebu prevence pracovních úrazů a jiných mimořádných událostí při výkonu své práce na svěřeném pracovišti.Všichni pracovníci naší firmy se řídí vyhlášenou politikou kvality, EMS a BOZP.

Dodavatelé
Do systému kvality, environmentu a BOZP jsou zahrnuti i naši dodavatelé. Vyžadujeme od nich prokazování a zvyšování kvality dodávek se stejně přísnými podmínkami jako si klademe sami sobě. Chceme neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení podnikatelských aktivit. U našich smluvních partnerů prosazujeme stejné zásady BOZP, jaké ctíme sami.

Kvalita, životní prostředí a Bozp
Nástrojem k neustálému zlepšování efektivnosti integrovaného systému managementu je především identifikace a přezkoumání procesů QMS a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, rizik BOZP, stanovení cílů a cílových hodnot a programů EMS a BOZP.

© 2020 KOJA, spol. s r.o., Všechna práva vyhrazena.  |  e-mail: koja@koja.eu